Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEFINICJE.
Sklep internetowy - serwis internetowy w układzie sklepu (systemu wymiany informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów lub Usług) dostępny pod adresem www.laveo.waw.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

Sprzedawca - Laveo Krzysztof Kleszowski z siedzibą  01-320 Warszawa ul. Szeligowska 33a , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 5641674717,REGON: 381265393.

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych niezbędnych do dokonania autoryzacji ustalony osobiście przez Klienta w trakcie Rejestracji konta.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)
Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Właścicielem sklepu internetowego (zwanym dalej też "Sprzedawcą" i "Administratorem") jest Laveo Krzysztof Kleszowski, z siedzibą w 01-320 Warszawa ul. Szeligowska 33a
, numer konta bankowego: mBank 42 1140 2004 0000 3702 7803 8221; wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 5641674717,REGON: 381265393. Kontakt ze sklepem: adres e-mail: sklep@laveo.waw.pl, numer tel. +48 728 204 706. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 - 16:00.
1.2. Sklep internetowy www.laveo.waw.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów (przede wszystkim o przeznaczeniu higieniczno-sanitarnym) za pośrednictwem sieci Internet.
1.3. Uprawnioną do dokonania zakupu w Sklepie internetowym jest każda osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z www.laveo.waw.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta. W przypadku jednak, gdyby taka osoba nie miała miejsca zamieszkania lub siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, do zawarcia transakcji wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie jej warunków ze Sprzedawcą poprzez kontakt osobisty, telefoniczny lub za pomocą korespondencji elektronicznej, i uzyskanie potwierdzenia gotowości Sprzedawcy do zawarcia takiej umowy. Transakcja przeprowadzona bez uprzedniego uzgodnienia jest nieważna.
1.4. Poprzez wybór i zaakceptowanie zakupu produktu, pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą zostaje zawarta cywilnoprawna umowa kupna – sprzedaży na odległość, w rozumieniu stosownych przepisów kodeksu cywilnego i innych ustaw, w której Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny zakupu i dokonania odbioru produktu, a Sprzedawca do przeniesienia na rzecz Klienta własności oraz wysłania produktu, w sposób szczegółowo opisany w Regulaminie.
1.5. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu, oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są następujące wymagania techniczne:
● urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;
● aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
● włączona obsługa plików cookies;
● możliwość odczytu plików w formacie PDF
1.6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
1.7. Każdy zainteresowany ma możliwość subskrypcji Newslettera (biuletynu informacyjnego) Sklepu Internetowego. Zainteresowany będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na dostarczanie mu przez Sprzedawcę korespondencji drogą elektroniczną. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera (klikając w odpowiedni link zamieszczony w przesłanej korespondencji lub kontaktując się ze Sprzedawcą).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. ZAKRES, WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO.
2.1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2.2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
2.3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych,oraz możliwość ich poprawiania.
2.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
2.5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta
2.6. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu www.laveo.waw.pl, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny produktów podane są w polskich złotych. W kartach produktów przedstawione są zarówno ceny brutto (czyli uwzględniające podatek VAT), jak i netto.
2.7. Zamówienia w Sklepie
można składać przez całą dobę i :
● można dokonywać po założeniu Konta - w tym celu należy wypełnić Formularz rejestracyjny, w którym niezbędne jest
podanie następujących danych przez Klienta: imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres, hasło
● można dokonywać bez zakładania Konta, czyli korzystając z opcji "zamów jako gość" i wypełnieniu niezbędnych pól w formularzu. Przy korzystaniu z tej opcji brak jest możliwości śledzenia statusu zamówień, oraz przeglądania historii zamówień.
2.8. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest pod jąć następujące kroki:
● wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia i dodać je do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”;
● potwierdzić wybór produktów na stronie z podsumowaniem koszyka (“przejdź do kasy”);
● uzupełnić wymagane informacje na stronie z podsumowaniem zamówienia;
● potwierdzić zamówienie poprzez akceptację Regulaminu.
Z chwilą złożenia zamówienia ( tj. wypełnienie i wysłanie formularza) między Kupującym, a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

2.9. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną lub telefoniczną. Jeżeli zamówienie zostanie złożone w dzień roboczy po godzinie 16:00, jego realizacja rozpoczyna się następnego dnia roboczego.
2.10. Laveo Krzysztof Kleszowski dołoży wszelkich starań, aby ilości produktów prezentowane na stronach Sklepu internetowego pokrywały się z aktualnymi stanami magazynowymi.
2.11. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy wysyłka następuje po skompletowaniu całego zamówienia. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru), lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
2.12. Przy dokonywaniu zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych identyfikacyjnych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z podania przez Klienta nieprawidłowych danych, w tym, w szczególności, błędnego adresu dostawy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. DOSTAWA I PŁATNOŚĆ.
3.1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy Zamówienia:
● Przesyłka kurierska za pobraniem (dokonanie płatności przy dostawie u kuriera).
● Przesyłka kurierska po dokonaniu płatności z góry na wskazany przez Sprzedawcę numer konta.
● Odbiór osobisty dostępny pod adresem siedziby firmy.
3.2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
● Płatność przy odbiorze w trakcie dostawy u kuriera.
● Płatność przelewem bankowym bezpośrednio na numer konta Sprzedawcy (z zaznaczeniem numeru zamówienia w tytule przelewu)
● Płatność gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki.
3.3. Zamówione produkty są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a koszt dostawy doliczany jest do faktury VAT w osobnej pozycji.
3.4. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Przewidywany czas realizacji wynosi do 72h liczonych w dniach roboczych. Przewidywany czas realizacji może ulec zmianie, w przypadku braku możliwości dokonania wysyłki towaru w wyżej wymienionym terminie np. z powodu braku dostępności produktów na magazynie, czy uszkodzenia produktu (może się zdarzyć, że będzie to jedyny produkt na magazynie i będziemy musieli sprowadzić produkty od producenta). Sprzedawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Kupującego. W takim przypadku Kupujący może odstąpić od umowy, lub możliwe jest ustalenie nowego terminu dostawy, co pozostaje bez wpływu na pozostałe warunki umowy. Czas dostawy towarów oznaczonych na zamówienie będzie ustalany indywidualnie z Kupującym.
3.5. Dostawa towaru realizowana jest przesyłką we współpracy z firmą kurierską. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
3.6. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto podane w zamówieniu. Czas dostarczenia przesyłki zależy od firmy kurierskiej, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy i wynosi średnio 1-2 dni roboczych od momentu nadania paczki.
3.7. Za moment dokonania płatności uważa się zaksięgowanie środków finansowych na koncie bankowym Sprzedawcy.
3.8. Kupujący ma obowiązek dokonania oceny stanu faktycznego towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. Paczka powinna być nienaruszona. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Po odbiorze protokołu Sprzedawca niezwłocznie wyśle na swój koszt nowy towar odpowiadający uszkodzonym artykułom z zamówienia. Powyższe nie narusza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy o prawach konsumenta i innych ustaw.
3.9. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości i masy towarów i widoczny w koszyku.
3.10. W przypadku, gdy Kupujący nie dokona odbioru towaru od kuriera, towar zostanie zwrócony do Sprzedawcy, Kupujący może:
● odebrać towar osobiście,
● zażądać ponownego nadania towaru przesyłką kurierską. W takim wypadku towar zostanie ponownie wysłany dopiero po zaksięgowaniu zapłaty za usługę kurierską.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
4.1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od chwili otrzymania towaru lub, w przypadku dostarczania towaru partiami, ostatniej partii towaru.
4.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być doręczone Sprzedawcy na piśmie, może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.
WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
................................................ ......................, dn. ......................
imię, nazwisko i adres konsumenta
Laveo Krzysztof Kleszowski 01-320 Warszawa ul. Szeligowska 33a


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od
umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………
..............................
podpis konsumenta
4.3. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
4.4. W przypadku skorzystania z uprawnienia wskazanego w ustępie poprzedzającym, Konsument winien bądź jednocześnie z oświadczeniem o odstąpieniu, bądź też niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 14 dni, zwrócić Sprzedawcy otrzymany od niego towar w stanie nieuszkodzonym i bez śladów użytkowania na adres siedziby firmy podany w tym Regulaminie. Koszty takiego zwrotu pokrywa Konsument. Właściciel dokonuje zwrotu zapłaconej ceny po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu, nie później jednak, niż w terminie 14 dni.
4.5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
4.6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
4.7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4.8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
4.9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
● w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
● w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
● w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
● o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
● w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
● w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. REKLAMACJA I GWARANCJA.
5.1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe, objęte gwarancją producenta.
5.2. Okres gwarancji na produkty objęte gwarancją producenta i warunki gwarancji, podane są w karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu. Okres gwarancji liczony jest od momentu daty sprzedaży.
5.3. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub stwierdzenia innych wad, już po potwierdzeniu odbioru, Klient powinien zgłosić ten fakt sprzedawcy. Nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku sprawdzenia stanu przesyłki dostarczonej przez firmę kurierską.
5.4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego znajdującego się na jednej z podstron witryny Sklepu.
5.5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku ze zgłoszeniem reklamacyjnym.(tyczy się to również np.reklamacji w związku ze złym naliczeniem kosztów dostawy)
5.6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
5.7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres siedziby podany w niniejszym Regulaminie. Transport Produktów zwracanych z tytułu gwarancji, rękojmi, niezgodności z umową, odbywa się na koszt Klienta. Istnieje możliwość zwrotu tych kosztów po uwzględnieniu roszczenia.
5.8. Klientom niebędącym Konsumentami, przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z wyłączeniem postanowień szczególnych dotyczących Konsumentów. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu, oferowane Produkty mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ.
6.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach Internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
● http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
● http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
● http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
6.2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
● Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. O Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
● Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
● Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
7.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim, po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu i uprzednim dobrowolnym udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu, w celach jego realizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7.2. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, podmiot korzystający z witryny internetowej Sklepu zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym. Ze strony bezzwłocznie będą usuwane treści niezgodne z prawem, o charakterze obraźliwym, lub posiadające cechy spamu. Użytkownik zamieszczający niedozwolone treści będzie miał zablokowany dostęp do serwisu internetowego.
7.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
7.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.